Vastauksia siihen haetaan STRATOS-kehittämiskokonaisuudella, jossa strategialähtöisellä osaamisen johtamisella tavoitellaan tuottavuutta ja työhyvinvointia. Blogin vieraskynässä aihetta pohtivat Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat Tanja Lepistö ja Mervi Vähätalo:

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö ja Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä kehittävät yhteistyössä C&Q Systems Oy:n ja Competence Design Oy:n kanssa strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen työkaluja ja toimintamallia.  Kaksivuotinen STRATOS –hanke on  Hämeen ELY-keskuksen rahoittama valtakunnallinen  Euroopan sosiaalirahaston hanke (1.1.2016 – 31.12.2017). Yhteistyössä on mukana mikro- ja pk -yrityksiä eri toimialoilta ympäri Suomen.

Lähtökohtanamme on ajatus siitä, että osaava henkilöstö muodostaa ehdottoman edellytyksen suomalaisten yritysten menestymiselle. Osaamisen johtamisen tavoitteena on turvata yrityksen tavoitteiden ja päämäärien mukainen osaaminen nyt ja tulevaisuudessa. Osaamisen kehittäminen lähtee yrityksen tavoitteista, sen visiosta ja strategiasta. Näkyvien tavoitteiden lisäksi on tuotava esiin pinnan alla olevat osaamistavoitteet. Vahvuuksien tunnistaminen on elintärkeää yritykselle kilpailuedun saamiseksi ja erottautumiseksi markkinoilla. On tunnistettava mikä osaaminen liiketoiminnassa ratkaisee yrityksen ylivoiman markkinoilla. Strategiaperustaisessa osaamisen johtamisessa on vahvasti mukana ennakointinäkökulma: tavoitteena on tarkastella paitsi nykyisiä, myös tulevia osaamisvaatimuksia. Systemaattisella osaamisen johtamisella on tunnistettavissa monia hyötyä, mm. henkilöstön sitoutuminen yhteiseen päämäärään, osaamispotentiaalin parempi hyödyntäminen, työhyvinvoinnin paraneminen osallistumisen kautta, reaaliaikaisen tiedon saaminen henkilöstön vahvuuksista ja kehittämisen kohteista, systemaattinen ja liiketoimintalähtöinen HR, sekä oikea-aikaiset koulutukset ja rekrytoinnit ja niistä saatavat säästöt.

STRATOS –hankkeessa tuetaan osaamisen johtamista ja strategisten tavoitteiden saavuttamista

erityisesti mikro – ja pk -yrityksissä verkostojen, työkalujen ja käytännön keinojen avulla. Mukana on eri aloilla toimivia yrityksiä, mm. hoiva-ala, asiantuntijapalvelut, matkailuala, kemianteollisuus, ICT, elintarvikeala ja rahoitusala.

Osallistuvissa yrityksissä toteutetaan osaamiskartoituksia ja yhdessä yritysten kanssa suunnitellaan heidän tarpeistaan lähteviä kehityspolkuja eli ideoidaan jatkotoimenpiteitä osaamisen kehittämiseksi. Hankkeessa järjestettävät työpajat ja seminaarit tarjoavat mahdollisuuden hyvien käytänteiden ja kokemusten vaihtamiseen. Kartoitusten, keskustelujen ja kokeilujen kautta jatkuvan osaamisen kehittämisen kulttuuri tulee entistä kiinteämmäksi osaksi organisaatioiden toimintaa. Panostamalla osaamisen johtamiseen myös työhyvinvointi paranee. Tällä on vaikutusta myös organisaation tuottavuuteen.

Tavoitteena STRATOS – hankkeessa on hanketoimijoiden ja yritysten yhteistyönä luoda mikro- ja pk-yrityksille räätälöity osaamisen kehittämisen malli, joka huomioi yrityksen vision ja henkilöstövoimavarat sekä nyt että tulevaisuudessa. Ajatuksena kehittämisen taustalla on, että isoihin yrityksiin tai organisaatioihin kehitetyt mallit ja toimintatavat eivät sinällään istu pienyritysten arkeen. Osaamisen johtamisen kehittäminen tuleekin räätälöidä pk-yritysten arjen toimintatapoihin. On tarpeen kehittää käytäntöjä, toimintamalleja ja rutiineja, jotka tukevat osaamisen kehittämistä juuri pk-yrityksissä. Pk-yritysten kannalta osaamisen johtamisessa kannattaa panostaa joustavuuteen ja dynaamisuuteen, esim. digitaalisuutta hyödyntämällä, tehokkaiden prosessien ja sitä kautta tuottavuuden turvaamiseksi. Osaamisen kehittämisen mallissa esiin tuotujen työkalujen ja esimerkkien avulla varmistetaan, että osaamisen kehittämisen toimenpiteet kohdentuvat tarkasti liiketoiminnan kannalta oleellisiin osaamispuutteisiin ja lisäksi uuden toimintamallin avulla parannetaan henkilöstön työhyvinvointia. Uusia toimintamalleja, mm. kehitys- ja osaamiskeskusteluille ja työntekijän omatoimiselle osaamisen kehittämiselle, kehitetään yritysten kanssa yhdessä.

Osaamiskartoitukset ja osaamisen johtamisen kehittäminen hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä ovat hyvässä vauhdissa. Kehityskohteina ovat tähän mennessä nousseet esiin muun muassa: osaamisen johtamisen tavoitteellisuuden ja määrätietoisuuden lisääminen ja tukeminen, suunnitelmallisuus henkilöstön kehittämisessä, kehityskeskustelukäytänteet, talousosaaminen/talouden seuranta, rekrytointi- ja perehdyttämiskäytännöt, tuotteistaminen, markkinointiosaaminen ja tuki yrittäjäidentiteetin muodostumiseen. Katso lisätietoja.

STRATOS – hankkeen toimijat osallistuivat helmikuussa Investointeja ihmisiin – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta – tilaisuuteen Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Kuvassa: Kari Rekilä (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Mervi Vähätalo (Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö). Kuva: Heli Tuulenmäki