Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää GDPR-informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Competence Design Oy
Kielotie 44 D 34, 01300 Vantaa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Heli Tuulenmäki, puh. 045 1606460, heli@competencedesign.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit, alihankkijat ja uutiskirjeen tilaajat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Rekisterin pitämisen peruste:
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
 • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
 • Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
  asiakassuhteen hoitaminen, hallinta, analysointi ja kehittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Competence Design Oy:n toimintaan liittyviin tarkoituksiin palveluista kertominen, markkinointi ja mainonta

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Asema
 • Yritys/organisaatio
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
 • Verkkosivuston osoite
 • Verkkoyhteyden IP-osoite
 • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin
  palveluihin liittyvät tiedot.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Competence Design Oy, Kielotie 44 D 34, 01300 Vantaa. Competence Design Oy voi tarvittaessa pyytää Tietosuojaseloste 13.9.2018 rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Tietolähteinä käytetään asiakashankinnan yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättäviä tietoja.
 • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Tietosuojaseloste 13.9.2018

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Competence Design Oy:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme
säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Mikkelin Tilitoimisto Oy
 • Mail Chimp

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Osa rekisterin käsittelystä tapahtuu ulkoistetuissa järjestelmissä EU:n ulkopuolella (Google Analytics, Facebook, LinkedIn).

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (cookie).